Indkøbskurv

Kurven er tom
GÅ TIL KASSEN

Forsendelse/Delivery outside DK

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Anvendelse
Nedenstående salgs- og leveringsbestemmelser er gældende ved enhver samhandel med Cartex Autofashion, medmindre andet aftales skriftligt.
Produktinformation
Alle oplysninger i katalog, brochurer, prøvekort, tegninger og lignende er omtrentlige og kun bindende i det omfang, ordre gengiver disse.
Priser og betaling
Ny prisliste annullerer tidligere udsendt prisliste med øjeblikkelig virkning. Levering sker til de for Cartex Autofashion gældende listepriser på leveringstidspunktet, medmindre andet er angivet eller aftalt i forbindelse med tilbud. Betaling skal ske i overensstemmelse med aftalte eller i fakturaen indeholdte betalingsbetingelser. Er intet aftalt om betalingstid, og indeholder fakturaen ikke betalingsbetingelser, skal betaling ske straks ved levering. Ved forsinket betaling er kunden forpligtet til at forrente købesummen med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen og indtil betaling sker.
Levering
Levering ab fabrik. Forsendelse herfra sker på kundens regning og risiko. Leveringstid opgives af Cartex Autofashion efter bedste skøn, og mindre afvigelser herfra skal i enhver henseende anses for rettidig levering. Ved større overskridelser af den aftalte eller opgivne leveringstid er kunden berettiget til at ophæve købet. Kunden kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinket levering.
Reklamationer og mangler
Køber skal straks efter levering underkaste varen en grundig undersøgelse.
Det påhviler særligt kunden at kontrollere det modtagne kvantum, varens kvalitet samt farve, forinden varen anvendes. Tab som følge af kundens manglende undersøgelse af varen er Cartex Autofashion uvedkommende. Reklamationen skal ske straks efter, at en mangel er eller burde være opdaget, og senest 14 dage efter varens modtagelse. Cartex Autofashion er berettiget til efter eget valg at foretage udbedring, omlevering eller meddele kunden et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Kunden er ikke berettiget til at ophæve købet eller kræve erstatning i anledning af mangler, såfremt Cartex Autofashion afhjælper manglen på en af de ovenfor angivne måder. Cartex Autofashion er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader på grund af mangler ved det leverede, herunder omkostninger ved transport ved omlevering, dækning af omkostninger ved udskiftning, tidsspilde eller andre ulemper.
Ansvar iøvrigt
Cartex Autofashion er alene ansvarlig for skade forvoldt af den leverede vare, såfremt det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af Cartex Autofashion. Cartex Autofashion er dog aldrig ansvarlig overfor driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

31.01.2008

Cartex Aps - Oddervej 500 - 8340 Malling - Telefon 8628 3044 - E-mail info@cartex.dk - CVR 37875236